תקנון
1. כללי

(א) אתר האינטרנט קנגרו (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י קנגרו שרותי דרך וגרירה (להלן: " קנגרו שרותי דרך וגרירה "), משמש כאמצעי תקשורת בלבד בין קנגרו ללקוחותיה השונים.

(ב) בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל פעולה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קנגרו שרותי דרך וגרירה עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

2. אודות מכירות

(א) המחירים כוללים מע''מ ומע''מ חל על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

(ב) טרם ביצוע הזמנה של השירות (להלן: "פעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

(ג) מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע קנגרו שרותי דרך וגרירה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תירשם במחשבי קנגרו שרותי דרך וגרירה וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור "כרטיס לקוח" שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.חשוב להבהיר כי ההרשמה לקנגרו שרותי דרך וגרירה מהווה הסכמה מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות קנגרו שרותי דרך וגרירה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של קנגרו שרותי דרך וגרירה.

יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את קנגרו שרותי דרך וגרירה ו/או הסוכנים. הרישום שנרשם במחשבי קנגרו שרותי דרך וגרירה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לקנגרו שרותי דרך וגרירה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. קנגרו שרותי דרך וגרירה, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותו עת בחברות האשראי, בגין פעולה זו ישלם מבצע הפעולה עמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

(ד) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של קנגרו שרותי דרך וגרירה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הסוכנים ו/או קנגרו שרותי דרך וגרירה זכאים לבטל את ההזמנה.

(ה) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עמו נציג קנגרו שרותי דרך וגרירה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג קנגרו שרותי דרך וגרירה יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של קנגרו שרותי דרך וגרירה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הסוכנים ו/או קנגרו שרותי דרך וגרירה זכאים לבטל את ההזמנה.

(ו) הסוכנים יציגו באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר עם מוצריהם ושירותיהם. לפרטים נוספים ובירורים,ניתן לפנות לסוכנים בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

(ז) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא קנגרו שרותי דרך וגרירה, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלבצע פעולות באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
(2) מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
(3) מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
(4) מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקנגרו שרותי דרך וגרירה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהסוכנים ו/או בצד ג' כלשהו.
(5) בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.


3. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

(א) כדי לרכוש מנוי לשירות יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הפעולות באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לתת לסוכן מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

(ב) המידע הנ"ל יועבר לסוכן ממנו ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. קנגרו שרותי דרך וגרירה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י הסוכן במידע שהועבר לו. מעבר לשימוש הנ"ל קנגרו שרותי דרך וגרירה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. קנגרו שרותי דרך וגרירה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

(ג) קנגרו שרותי דרך וגרירה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, קנגרו שרותי דרך וגרירה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה

4. ביטול עסקה ו/או כשל תמורה

(א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

(ב) לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע: * ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

(ג) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לסוכן ממנו נרכש המנוי וכן לקנגרו שרותי דרך וגרירה.

(ד) תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במנוי נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המנוי או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת הסוכן, יחזיר הסוכן למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את המנוי נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הסוכן במקום שבו נמסר לו המנוי, והוא הדין לגבי מנוי כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ה) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במנוי כאמור לעיל, יחזיר הסוכן למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המנוי נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

יובהר ויודגש כי דמי הביטול ייגבו ע"י קנגרו שרותי דרך וגרירה בלבד.

קיבל מבצע הפעולה את המנוי נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המנוי לסוכן במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מנוי כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המנוי, וזאת במידה והמנוי נשוא העסקה או החוזה נשלח מהסוכן לחברת השילוח.

ביטול עסקה לא יחייב את קנגרו שירותי דרך וגרירה
(1) קנגרו שרותי דרך וגרירה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(2) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
(3) אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המנוי ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
(4) אם יתברר לקנגרו שרותי דרך וגרירה ו/או לסוכןים כי המנוי עלול לשוב ולמכור את השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול ההרשמה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לשירות.

(ז) רישומי המחשב של קנגרו שרותי דרך וגרירה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

5. שונות

(א) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בנצרת בלבד.

(ב) התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 25.09.08 וניתן לשינוי בכל עת ע"י קנגרו שרותי דרך וגרירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה מהנה צוות קנגרו שרותי דרך וגרירה.